Διασυνοριακά- Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων

  • Competent Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT
  • Service Code: 3964
  • Processing Time: Αυθημερόν
  • Cost: Εγγραφή στο Επιμελητήριο, διαφορετική για κάθε επιμελητήριο, ο πάροχος πρέπει να ενημερωθεί από το επιμελητήριο της έδρας του
  • Legal Framework: ΠΔ. 248/1993 (ΦΕΚ 108 Α/28-6-1993)

Description

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή που υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων

Conditions

Οι προϋποθέσεις άσκησης το επαγγέλματος του μεσίτη είναι αυτές που προκύπτουν από τα ανωτέρω δικαιολογητικά

Procedure

Ο πάροχος εγγράφεται στο Επιμελητήριο της έδρας του

Popular questions

Current announcements

View Article List