Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing an ΙΚΑ sickness booklet for the non insured husband

Description
Required supporting documents for issuing an IKA sickness booklet for the non insured husband.
Supporting Documents
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Solemn Declaration of L. 1599/86 that the husband is unemployed and if works or retires he will declare it to IKA.
  (Obligatory Document)
 • Fiscal Statement
  Validated copy of tax statement (last financial year)
  (Obligatory Document)
 • Two (2) recent coloured photos
 • Application for issuing an IKA sickness booklet for the non-insured husband
  (Obligatory Document)
 • Identity Card issued by the police
  Validated Identity Card Copy of both husband and wife
 • Sickness booklet
  Validated sickness booklet of the directly insured wife
Official supporting documents

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for issuing an ΙΚΑ sickness booklet for the non insured husband, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the IKA sickness booklet for the non insured husband.
Notes and Clarifications
Amended by GG issue B 783/18.06.2003