Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Not Updated
  • Competent Entity: MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
  • Service Code: 3797
  • Cost: Παράβολα ανά κατηγορία ΑΑ Α Β Γ Υπέρ ΕΟΤ € 400 €300 € 200 € 100 Υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ € 120 € 90 € 60 € 30

Supporting Documents
  • Αίτηση του επιχειρηματία ή για νομικό πρόσωπο αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας. Στην αίτηση περιέχεται και αίτημα για έγκριση του επιθυμητού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για τίτλους ξενοδοχείων.
    (Obligatory Document)

Procedure
Βήμα 1: Υποβολή στην αρμόδια Δ/νση του Ε.Ο.Τ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. σχετικό πεδίο)
  • Βήμα 2 : Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Βήμα 3 : Διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόσθηκαν οι εγκεκριμένες μελέτες και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Βήμα 4: Χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
Notes and Clarifications