Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Not Updated
  • Competent Entity: MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
  • Service Code: 3797
  • Cost: Παράβολα ανά κατηγορία ΑΑ Α Β Γ Υπέρ ΕΟΤ € 400 €300 € 200 € 100 Υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ € 120 € 90 € 60 € 30

Procedure
Βήμα 1: Υποβολή στην αρμόδια Δ/νση του Ε.Ο.Τ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. σχετικό πεδίο)
  • Βήμα 2 : Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Βήμα 3 : Διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόσθηκαν οι εγκεκριμένες μελέτες και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Βήμα 4: Χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
Notes and Clarifications