Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια Β/βαθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών
 • Competent Entity: MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS
 • Service Code: 3935
 • Processing Time: ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 • Cost: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Description
Προγύμναση Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης ή Ξένων Γλωσσών
Supporting Documents
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
  Ισχύει 6 μήνες από την έκδοσή του.
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  Θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι "α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος "
  (Obligatory Document)
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
Official supporting documents

Conditions

 

ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

 

Procedure
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Notes and Clarifications

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.minedu.gov.gr , www.ypepth.gr

 

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ