Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστηρία Β/βαθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών
 • Competent Entity: MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS
 • Service Code: 3936
 • Processing Time: Σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες.
 • Cost: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Description
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Supporting Documents
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  Θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι "α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος"
  (Obligatory Document)
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
Official supporting documents

Conditions

 

ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

 

Procedure
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Notes and Clarifications

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.minedu.gov.grwww.ypepth.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ

www.ypepth.gr

 

 

Σχετικά Links: www.minedu.gov.gr

www.ypepth.gr