Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων αμιγή και μεικτά
 • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
 • Service Code: 3957
 • Processing Time: Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • Cost: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 €2.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα (συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4)3.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει)ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ1.Αποδεικτικά κατάθεσης της αμοιβής επίβλεψης του Μελετητή Μηχανικού ή της εγγεγραμμένης στο ΤΕΕ Τεχνικής Εταιρείας, στην Εθνική Τράπεζα.2.Αποδεικτικό καταβολής κρατήσεων επί της αμοιβής επίβλεψης υπέρ ΤΣΕΜΕΔΕ και ΕΜΠ.
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: Π.Δ. 1224/1981 και Β.Δ 465/1970, και Π.Δ. 595/1984

Description
Επιχείρηση που ανεφοδιάζονται με υγρά και ή αέρια καύσιμα, οδικά οχήματα και αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο.
Supporting Documents
 • (Για νέα εκμετάλευση) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και ότι δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία και λιποταξία.
  Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και ότι δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία και λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 – ΦΕΚ Α’302).
 • Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές
  Το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία.
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ.Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.
 • (Για νέα εκμετάλευση) Αποδεικτικά στοιχεία.
  Αποδεικτικά από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου.
 • Άδεια οικοδομής
  Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
Official supporting documents
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση (συναίνεση) της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ότι οι εργασίες Απότμησης ή Υποβιβασμού Πεζοδρομίου έχουν κατασκευαστεί καλώς.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας
  Χορηγείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Conditions

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου2.Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου3.Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος 4.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 865.Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81 και του Π.Δ. 143/89Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:6.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή κράτους  μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 ( ΦΕΚ Α119/16-6-06), και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.7.Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων8.Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτούΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.2.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Procedure
Αίτηση
Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας
Notes and Clarifications

www.yme.gr, http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=549&id=&tid=549

ΤΗΛ. 210-6081441-3 210-6081446 Λ. Μεσογείων 448  15342 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

dto@yme.gov.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣTOIXEIA ΦΟΡΕΑ

 

ΤΗΛ.210-6081441-3 210-6081446

Λ. Μεσογείων 448  15342 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπηρεσίες μεταφορών Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων