Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χορήγηση άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας
 • Competent Entity: MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS
 • Service Code: 3982
 • Processing Time: 30 ΗΜΕΡΕΣ
 • Cost: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Description
Προγύμναση μαθημάτων μέσης εκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών σε ομάδα προσώπων λιγότερων από πέντε συνολικά ή ασχέτως αριθμού ομάδων σε λιγότερα από δέκα άτομα την εβδομάδα
Supporting Documents
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση
 • Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται ότι
  «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» δηλ.: α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος
  (Obligatory Document)
 • Απλή επίδειξη Αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
Official supporting documents
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 • Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
  Αναζητείται αυτεπαγγέλτως

Conditions

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας  (όταν  τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ___ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ___ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ.

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΩΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ Ή ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΗΣ

 

Procedure
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στις διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η άδεια ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις διευθύνσεις και τα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Notes and Clarifications

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ.

Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ www.ypepth.gr