Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας
 • Competent Entity: MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS
 • Service Code: 3983
 • Processing Time: 30 ΗΜΕΡΕΣ
 • Cost: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Description
Προγύμναση μαθημάτων μέσης εκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών σε ομάδα προσώπων λιγότερων από πέντε συνολικά ή ασχέτως αριθμού ομάδων σε λιγότερα από δέκα άτομα την εβδομάδα
Supporting Documents
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση
 • Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940»
  α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ιδιοκτήτου ή διευθυντή ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου, δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος
 • Απλή επίδειξη Αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
Official supporting documents
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 • Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Conditions

Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης

Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας  (όταν  τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)

Ο αιτών δεν υπηρετεί σε δημόσια υπηρεσία

Ο αιτών δεν υπηρετεί στην ιδιωτική εκπαίδευση

Ο αιτών δεν έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού, ιδιοκτήτη ή διευθυντή ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου

Ο αιτών δεν έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού που υπηρετεί στην περιοχή του ___ γραφείου της ___ διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που γίνεται η αίτηση.

Ο αιτών δεν έχει απολυθεί από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία

Ο αιτών δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος

Ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Ο αιτών είναι υγιής και αρτιμελής

Procedure
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στις διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η άδεια ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις διευθύνσεις και τα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Notes and Clarifications

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.ypepth.gr

Η υπηρεσία όπου γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών οφείλει να αποστείλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή όποιου αλλού έγγραφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος καταθέσει ο αιτών.

Η άδεια ανανεώνεται κάθε έτος, εντός των μηνών Νοέμβριου και Δεκεμβρίου.

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ