Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

DECLARATION OF TEMPORARY/ TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES FOR THE PROFESSION/ACTIVITY OF RECREATIONAL SEA DIVING ACTIVITIES ‘ PROVIDER
 • Competent Entity: MINISTRY OF SHIPPING AND MARITIME AFFAIRS
 • Service Code: 7101.1
 • Processing Time: Within twenty days from the submission of temporary/transborder supply of services declaration and of the documents required by the provider.
 • Legal Framework: α)law 3409/2005 “ Recreational sea diving and other provisions” (Α΄ 273), β) της decision no 2123/02/2006 of the Minister of Mercantile Marine “Definition of terms and conditions for Recreational Sea Diving Activities ‘Provider’ s License issue – control procedures – prohibitions of activity practice” (Β΄ 449).

Description
Sea Diving Activities‘ Provider
Supporting Documents
 • DECLARATION FOR TEMPORARY/ TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES
  The declaration is submitted to the competent local Port Authority either directly or through Joint Citizens’ Service Centers (Ε.Κ.Ε.). The declaration includes applicant ‘s identity details, contact details and also the place, the time and the duration for the supply of service provided in Greece. All the following documents are submitted along with the declaration for the temporary supply of services. If the activity is repeated there is submitted only the declaration of temporary supply of service without the additional supporting documents, unless there has been a change in the status of the provider certified by them.
 • Passport or other identifying document copy.
 • Document equivalent to Hellenic criminal record stating.
  That the applicant has not been irrevocably convicted for the following offences to imprisonment for: willful murder, espionage, bribery, acceptance of bribery, counterfeit, forgery, defamation, sexual assault, sexual exploitation, malversation, theft, embezzlement , robbery , blackmail, fraudulent bankruptcy, tax evasion, fraud, smuggling , violation of the law on drugs and mediators and of law provisions on illegal fishing by use of explosives , toxins, drugs ,corrosive and chemical or vegetal substances producing electrical discharges, for violation of F. L 192/36 and in general any penalty which resulted even in partial deprivation of civil rights .
 • List of personnel employed as trainers.
 • Certificate of Hellenic language knowledge in accordance with law 4027/2011 provisions.
  The training personnel may be employed provided that they have basic knowledge of the Hellenic language in following:: reading,, speaking and understanding, according to their declaration which is attested by the provider.
 • Property title or lease contract of provider’s facilities or other document granting legal right to the use of them for professional purposes.
 • Attestation translated and certified by the competent authority of the member state of establishment
  That I am legally established in it and that I legally practice the specific professional activity and that I am not prohibited even temporarily from its practice at the moment of attestation issue. If such attestation is not provided for the specific activity by the member state of establishment, I submit document/s proving my occupation with the specific activity I declare I shall provide.
 • Solemn Statement law 1599/1986
  Declaring that « I hold commencement of activities declaration no .. ……..… granted to me by ………. Public Financial Service (DOY).
 • Photocopies of the boats certificates (if he uses a boat).

Conditions

Persons wishing to supply one of the services in article 1, are obliged to follow provisions of relevant law implemented for Greek nationals exercising same profession in the country and not contradicting law 3844/2010  as well as with present decision by authorization of the latter,  otherwise they are subject to sanctions provided for by relevant law.

Procedure
Step 1: The provider submit the temporary/transborder supply of services declaration and of the required documents.
Step 2: The competent authority checks whether the declaration and the supporting documents are as required and if so, the provider is granted attestation authorizing temporary/ transborder supply of service by the provider. If conditions required are not met, the provider is duly advised by notification receipt. The provider may start supply of services following submission of the declaration and documents required to the competent authority.
Notes and Clarifications

 

All documents submitted shall be drawn up in Hellenic language. Participation certificates issued abroad shall be translated in Hellenic language. If equivalent documents/certificates required are not issued in a country or they do not cover all cases, they are replaced by solemn statement of the applicant made in front of administrative authority or by sworn statement  made in front of a notary or judicial authority stating that these documents are not issued in the specific country and that the specific person  has not violated relevant law provisions .Documents issued in accordance with the above, may not be submitted later than three months after the issue date .

In case of a legal representative there are submitted photocopies of his act of legalization  as well as any modifying acts and also any related document proving appointment of legal representative.

IMPORTANT REMARK:

1. In case of a legal person:

a) Documents¨

i. Passport or other identifying document copy and

ii.Document equivalent to Hellenic criminal record stating

are submitted in the name of legal representative

b) the other details of the application are submitted in the name of legal person and are adapted to its nature..

2. The applicant must not be shareholder or administrator of an Organization recognized in accordance with article 4 of law3409/2005 (O.G. 273 Α΄).