Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

DECLARATION FOR TEMPORARY /TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES FOR THE PROFESSION/ ACTIVITY OF ESTABLISHMENT AND OPERATION OF DIVING TEAM

Supporting Documents
 • DECLARATION FOR TEMPORARY/ TRANSBORDER SUPPLY OF SERVICES
  The declaration is submitted to the competent local Port Authority either directly or through Joint Citizens’ Service Centers (Ε.Κ.Ε.). The declaration includes applicant ‘s identity details, contact details and also the place, the time and the duration for the supply of service provided in Greece. All the following documents are submitted along with the declaration for the temporary supply of services. If the activity is repeated there is submitted only the declaration of temporary supply of service without the additional supporting documents, unless there has been a change in the status of the provider certified by them.
 • Passport or other identifying document copy.
 • Document equivalent to Hellenic criminal record stating.
  That the applicant has not been irrevocably convicted for the following offences : imprisonment or incarceration for illicit trade of antiquities, robbery, willful murder, smuggling ,possession, use or trade of drugs, exploitation of prostitutes and human trafficking, seduction, rape, indecent assault , theft, forgery, fraud ,misappropriation, illegal fishing by use of explosives or chemicals or vegetal substances, willful sinking of ship, violation of law on mediators.
 • Solemn Statement law 1599/1986
  That « I hold commencement of activities declaration no .. ……..… granted to me by ………. Public Financial Service (Δ.Ο.Υ.)».
 • Attestation translated and certified by the competent authority of the member state of establishment
  That I am legally established in it and that I legally practice the specific professional activity and that I am not prohibited even temporarily from its practice at the moment of attestation issue. If such attestation is not provided for the specific activity by the member state of establishment, I submit document/s proving my occupation with the specific activity I declare I shall provide.
 • Adequate knowledge of Hellenic language.
  This knowledge is proved by test to which the applicant foreign national is subject by a committee in accordance with paragraph 2 article 14 of General Port Regulation no 10 provisions (O.G. Β΄ 978 /1995).

Conditions

 

Persons wishing to supply one of the services in article 1, are obliged to follow provisions of relevant law implemented for Greek nationals exercising same profession in the country and not contradicting law 3844/2010  as well as with present decision by authorization of the latter,  otherwise they are subject to sanctions provided for by relevant law.

 

Procedure
Step 1: The provider submit the temporary/transborder supply of services declaration and of the required documents.
Step 2: The competent authority checks whether the declaration and the supporting documents are as required and if so, the provider is granted attestation authorizing temporary/ transborder supply of service by the provider. If conditions required are not met, the provider is duly advised by notification receipt. The provider may start supply of services following submission of the declaration and documents required to the competent authority.
Notes and Clarifications

All documents submitted shall be drawn up in Hellenic language. Participation certificates issued abroad shall be translated in Hellenic language. If equivalent documents/certificates required are not issued in a country or they do not cover all cases, they are replaced by solemn statement of the applicant made in front of administrative authority or by sworn statement  made in front of a notary or judicial authority stating that these documents are not issued in the specific country and that the specific person  has not violated relevant law provisions .Documents issued in accordance with the above, may not be submitted later than three months after the issue date .

In case of a legal representative there are submitted photocopies of his act of legalization  as well as any modifying acts and also any related document proving appointment of legal representative.

IMPORTANT REMARK:

1. In case of legal representative:

a) documents :

i. Passport or other identifying document copy and

ii. Document equivalent to Hellenic criminal record stating

are submitted in the name of legal representative.

b)  the other details of the application are submitted in the name of legal representative and are adapted to his nature.

2. Competent Port Authority conducts on a compulsory basis survey of the equipment and materials used by the diving team as provided for by paragraph 2 of article 5 of General Port Regulation no 10,  approved by decision no 3131.1/20/95/17.11.1995  of the Minister of Mercantile Marine  (O.G. Β΄ 260).