Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
 • Service Code: 0764
 • Processing Time: Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
 • Cost: 29,35 €
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΦΕΚ 54/Β΄/23.01.2003 (Σχετ: παρ. 2 αρθ. 1 της υπ' αριθ. 1016/109/5-κε' από 14-11-97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ' αριθ. 1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.2518/97)

Description
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Supporting Documents
 • Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
  (Obligatory Document)
 • Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικό τέλους (29,35 €)
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986
  Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι: i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει. ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2518/97, όπως ισχύει ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄της παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου. iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/97 και για κάθε έγκλημα που τελέστηκε με δόλο..
  (Obligatory Document)
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
  Ελληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη)
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α΄ή Β΄)
 • Πιστοποιητικό Ιατρού Ψυχιάτρου.
  Πιστοποιητικό Ιατρού Ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό ιδιώτη ιατρού θα πρέπει να αναγράφει επί του σώματός του τον αριθμό αδείας λειτουργίας νόμιμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του θα πρέπει να περιλαμβάνει το Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης, το πιστοποιητικό ιατρού που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να φέρει θεώρηση από την Υπηρεσία του. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού, δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση
  (Obligatory Document)
Official supporting documents

Procedure
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΕΛΑΣ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΕΛΑΣ).

  Subject classification
 • Subjects: Police