Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing of work permit (HP)

Description
Procedure and required documents for the issuing of work permit (P.D. 180/79, as has been modified with P.D. 282/98).
Supporting Documents
 • Application for issuing a work permit (HP)
  (Obligatory Document)
 • Police deposit slips of nominal value 2.93 €
 • Residence license - green card copy or any other document of legal residence and work for foreigners
 • 4 recent coloured photos
 • Copy of the personal Health Booklet
 • Solemn Declaration of L. 1599/86 on permanent residence
  (Obligatory Document)

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing of work permit (HP), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the work permit (HP).
Notes and Clarifications
The work permit for foreigners applies for the entire territory without any time limitation. The work permit for foreigners applies for the specified employer and for the time the residence permit in the country is in force. Competent services accept for the foreigners together with the application for work permit a copy of the application that they submit for the criminal record, they issue the work permit and in case the criminal record to be issued at a later stage is not clear, they revoke the permit.