Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing by HP a certificate on exchange abeyance of mainly foreign companies operating in Greece based on interstate agreements

Description
Required documentation for issuing by HP a certificate on exchange abeyance of mainly foreign companies operating in Greece based on interstate agreements (AN. 89/67 ΑΝ. 378/68 and according to the No. 3015/1/1-στ` from 15-1-1986 Order of the Chief of H.P.).
Supporting Documents
 • Certificate of Ministry of Finance and Economy stating the legal representative of the company for the last semester
 • Application for issuing by HP a certificate on exchange abeyance of mainly foreign companies operating in Greece based on interstate agreements
  (Obligatory Document)
 • Copy of decision to revoke the company
 • Army Pension Fund deposit slips
 • Hellenic Police deposit slip
 • Copy of GG where the installation of the company has been published

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for issuing by HP a certificate on exchange abeyance of mainly foreign companies operating in Greece based on interstate agreements, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the certificate on exchange abeyance of mainly foreign companies operating in Greece based on interstate agreements.