Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Announcement concerning the practice of the profession of optician - optometrist
  • Competent Entity: MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY
  • Service Code: 9249.1
  • Processing Time: Within three months after the announcement to practise the profession, the Authority may prohibit its exercise, if their legal requirements are not met or the documents submitted are not complete. After that period without action is presumed that the profession shall be practiced freely (article 3 of Law 32 3919/2011-Official Gazette A/02.03.2011). A person in the above case of tacit approval, may request a relevant attestation from the competent administrative authority responsible for issuing the administrative act by virtue of paragraph 4 , Article 10 Law 3230/2004 (Official Gazette 44/A/ 11-2 -2004).
  • Cost: 38,00 €
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Ministerial Decision 66381/2017, GG 3247/B/15.9.2017

Description
Procedure and required documents for the profession of optician - optometrist
Procedure
Citizen comes to the choice of KEP to apply for the practice of the profession of optician-optemotrist providing the necessary documentation.
  • Step 2 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 3 : ADS delivers the official confirmation to the citizen a request stating the reference number of the request.
  • Step 4 : The KEP employee shall notify the competent institution of the case file (which contains the application and supporting documents).
  • Step 5 : The service will check if the collected legal requirements if prokytpei assistance from the information submitted. After the quarter is presumed that the profession is practiced freely. The individual in the case of tacit approval and if requested by a certificate from the competent authority for the adoption of the Act administrative authority in accordance with paragraph 4 of Article 10 of Law 3230/2004 (GG 44/A/11-2-2004 ) may be received in the way he has set.
Citizen whose application has successfully handled by the department and if they are requested to provide statements for the profession of optician and has been declared as a receipt of a KEP / EKE comes to it and receives the certificate.
Notes and Clarifications

 

Authority responsible for handling :HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]

Competent authority for complaints/assistance:HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]