Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year
  • Competent Entity: NATIONAL ACADEMIC RECOGNITION INFORMATION CENTER (HELLENIC NARIC)
  • Service Code: 0251
  • Cost: Zero
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: GG issue Β 882/15.07.2002

Description
Procedure that has to be followed for the statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year.
Conditions
The submission of the present statement constitutes a prerequisite for the participation in the examinations of Medical School of Hellenic NARIC (former DIKATSA), according to 423/28-9-2001 decision of the Board of Directors.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the statement of participation in the Medical School exams of Hellenic NARIC for the examination period of each year.
Notes and Clarifications
The present declaration is completed and submitted to Hellenic NARIC (former DIKATSA) only on the dates announced in every new examination period. The submission is also accepted by registered mail : Hellenic NARIC, 223 Mesogion Avenue. P.C. 115 25 or by e-mail : dikatsa@otenet.gr or FAX: 210-6756709.