Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Acquisition of military obligations of those who interrupt their permanent residence in Turkey or any country of the former eastern block

Description
Prerequisites and required supporting documents for the acquisition of military obligations of those who interrupt their permanent residence in Turkey or any country of the former eastern block.
Conditions
In order to buy-out their military duties, applicants must meet the following conditions : a) They must come under the classes of 1986 and previous ones (years of birth 1965 and previous) and must be liable to military service. b) They must meet all the aforementioned conditions required in order to receive the classification deferral certificate.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the acquisition of military obligations of those who interrupt their permanent residence in Turkey or any country of the former eastern block, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the competent Army Recruiting Office and receive the certificate of acquisition of military obligations of those who interrupt their permanent residence in Turkey or any country of the former eastern block.
Notes and Clarifications
The buying-out of military service can be done exclusively within the period of classification deferral. For the buying-out of their military obligations, interested parties receive from the competent Military Office, for the submission of the required supporting documents, a special note of acquisition on the basis of which they submit the amount determined by this to any Public Financial Service within the period specified in this note. They then submit a copy of the payment receipt to the Recruiting Office. The submission of the evidence can be done in person or by proxy, or by registered letter to the competent Military Office. In the case of postal delivery, the effective date is that of mailing.