Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χορήγηση αδείας καταλληλότητας σε εμπορικούς εκθεσιακούς χώρους
 • Competent Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT
 • Service Code: 4000
 • Processing Time: Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις, η Κ1-1800/1993 δεν ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία
 • Cost: Μηδέν
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: Υπουργική Απόφαση Κ1-1800/2001 "Προϋποθέσεις λειτουργίας εκθέσεων" (ΦΕΚ283 Β'/19-3-2001)

Description
Αδεια καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου απαιτείται να κατέχει ο πάροχος ο όποιος επιθυμεί να παραχωρήσει κάποιο χώρο (επ’ αμοιβή ή όχι) για τη διοργάνωση σε αυτόν εκθέσεων, είτε σε μόνιμη είτε σε περιστασιακή βάση. Η άδεια αυτή χορηγείται από την αρμόδια ΝΑ.
Supporting Documents
 • Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νόμιμου νομέα-δικαιούχου και ΑΦΜ αυτού.
  (Obligatory Document)
 • Σχεδιάγραμμα που να περιγράφει το χώρο και την περιοχή που βρίσκεται ο προτεινόμενος για έκθεση χώρος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να αποδεικνύει ότι ο εκθεσιακός χώρος είναι ασφαλισμένος κατά παντός κινδύνου.
 • Βεβαίωση του μηχανικού που συνέταξε το σχεδιάγραμμα στην οποία θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του χώρου και η νόμιμη δόμησή του.
  Εφόσον πρόκειται για εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους ή για προσθήκες σε μόνιμους εκθεσιακούς χώρους, στη βεβαίωση του μηχανικού θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι ακάλυπτος ή προσωρινά στεγασμένος και κατάλληλος για τη διενέργεια έκθεσης.
Official supporting documents
 • Πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού με τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Conditions

Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες βεβαιώνονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:

Οι χώροι που λειτουργούν σαν εκθετήρια από τον Απρίλιο του 1997 θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4μ σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειάς τους, του δε υπόλοιπου όχι μικρότερου των 3μ και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 500 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προ-σέγγισης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρων στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων και επιπλέον η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

Procedure
Αίτηση του παρόχου στις Τεχνικές Υπηρεσίες της αρμόδιας ΝΑ.
Χορήγηση της άδειας.
Notes and Clarifications

Εάν ο χώρος είναι στεγασμένος, η άδεια καταλληλότητας έχει διάρκεια τριών ετών. Εάν ο χώρος ή τμήμα του είναι υπαίθριος ή προσωρινά στεγασμένος, τότε η άδεια καταλληλότητας για τα υπαίθρια ή προσωρινά στεγασμένα τμήματα διαρκεί όσο και η συγκεκριμένη έκθεση για τις ανάγκες της οποίας δόθηκε ο χώρος.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: Υπουργείο Οικονομιας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Τμήμα Β'

τηλ. 2103893214

fax 2103843236

e-mail emporgan-b@gge.gr