Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issue of passport

 • Processing Time: The passport is issued within 3 working days from the receipt of the necessary documents. For special cases, a passport may be issued within a single day.
 • Cost: Issuing duties : For a passport of five year duration a duty of nominal value 22 Euros +20% OGA =26.40 Euros in total. For the rest of the passports for every year of validity a duty of nominal value 4 Euros +20% OGA=4.80 Euro per year.
 • Web page: http://www.passport.gov.gr

Description
Procedure and required supporting documents for issuing a passport (Exclusive competence of Hellenic Police since 01-01-2006).
Supporting Documents
 • Application for issue of passport
 • A recent (last month) color digital photo 4x6 cm. of specified technical specifications
 • Issuing duties
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  (Obligatory Document)
 • Postal stamp duties (5 €)
 • Copy of the two sides of the Identity Card
 • Booklet duty (45 €)

Procedure
Citizens visit the Passport Office (Reception Office) of the respective Police Department in order to apply for the issuing of passport, presenting the required documentation.
 • Step 1 : Reception Offices check the documents you are submitting and whether the passport issue conditions are met. In case your request is rejected the applicant is notified by the reception office by means of personal letter and the amount paid for duty stamps is returned.
 • Step 2 : The supporting documents are forwarded to the Central Service for issuing passports by courier.
 • Step 3 : The Central Service issue the passport within 3 working days from the receipt of all necessary documents.
 • Step 4 : The new passport is sent in the same way (courier) to the Service, where the application was submitted.
The applicant collects the passport from Reception Office, in person or by proxy, presenting the receipt for the submission of the supporting documents.
Notes and Clarifications
Since 26-08-2006 security specifications are increased in Greek Passports issued by Hellenic Police, since in the hardcopy of the passport booklet a specially configured microchip is integrated for the digital identification of the holder. The microchip will contain the digital photo of the holder and the MRZ zone details of the passport. (MRZ: it is the machine readable zone found underneath the photo of the holder). For this reason, by Joint Ministerial Decision of the Ministry of Finance and Economy and the Ministry of Public Order the price for the booklet (hardcopy) is readjisted as well as the price of the materials required for issuing the new electronic passports, at forty five (45) Euros against twenty five (25) Euros that is today. Consequently, the applications of Greek citizens submitted from 25-08-2006 will be charged with the aforementioned fee. In any case, the date of issuing of the supporting documents may not be more than 6 months from the submission date. Note that, upon the submission of the supporting documents of the reception offices, the applicant must be present himself. The supporting documents for the minors are submitted by their parents in the present of the minor. If only one of the parents is present the written consent of the other is required. In cases of grave health problems certified by State Hospitals, an employee of the Service visits the applicant in order to collect the documentation. Passports having been issued since 1-1-2006 by the Hellenic Police validly apply until their expiry date. In case of theft or loss of passport, the same documentation is submitted as referred to here above, together with the certification of the Authority to which the theft or loss was declared. In case of renewal or replacement, together with the documentation referred to here-above, the old passport must also be submitted.