Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Recognition of right to practice the occupation of primary-school English language teacher (Directive 89/48 and Presidential Decree 165/2000)

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the recognition of the right to practice the occupation of primary-school English Language teacher (Directive 89/48 and Presidential Decree 165/2000), as modified and effective with PD 385/2002.
Conditions
For a person to be subject to the provisions of PD 165/2000, they must have all the following qualifications: a) at least 3-year education at a university institution in one of the following 16 countries: Austria, Belgium, France, Germany, Denmark, United Kingdom, Ireland, Iceland, Italy, Netherlands, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal, Sweden, Finland and Switzerland. The holders of degrees from other countries outside the European Union, are subject to the provisions of Directive 89/48, as incorporated in the national network by Presidential Decree 165/2000, if they have exercised such a regulated profession for 3 years in the member state that has recognized these degrees and provide the corresponding certificate, and b) a professional license, to exercise a profession defined in the Member State of origin, where they acquired their professional qualifications. Presidential Decree 165/2000 does not apply to all professions, but only to those that are legally regulated in Greece. Exceptions include some regulated occupations (such as architects, doctors, veterinarians, midwives, nurses, dentists, pharmacists) covered by a special directive or by Directive 89/48, but which has been incorporated into Greek law with other provisions (e.g. lawyers) (Article 3 of Presidential Decree 165/2000). Responsibility for the excepted professions is borne by: the Ministry of Health and Welfare for all excepted professions in the health sector, the Technical Chamber of Greece (TEE) for architects and the Athens Bar Association for lawyers. If the profession of the applicant is not a regulated in the State where they acquired their professional qualifications, the applicant must demonstrate that they have pursued this profession for 2 years in that state, in the last ten years.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the recognition of the right to practice the occupation of primary-school english language teacher (Directive 89/48 and Presidential Decree 165/2000), presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the decision of recognition of professional parity.
Notes and Clarifications
If the applicant’s education has taken place partly in a different (higher) education institution than that which issued the degree, the certificate must indicate the location, time of attendance and the level of this institution. All documents issued by foreign services should be : a) Duly certified with an APOSTILLE or certified true by the competent authority of the member-state of origin and certified for the authenticity of the signature of the undersigning party by a Greek diplomatic authority abroad or stamped by the diplomatic authority of the foreign country in Greece with ratification by the Ministry of Foreign Affairs Greece, and b) translated into Greek by the Greek diplomatic authority abroad or by the Ministry of Foreign Affairs of Greece, or by a lawyer, in accordance with Article 53 of the Lawyers Code. Supporting documents that have been ratified by diplomatic authorities of the following countries : Austria, France, Germany, United Kingdom, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Netherlands, Sweden, Finland, situated in Greece, do not require ratification by the Ministry of Foreign Affairs of Greece.