Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issue of a license to exert the occupation of pharmacist (for holders of degrees from foreign universities)
 • Competent Entity: HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0080
 • Cost: 11,8
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1040/Β΄/09.08.2002

Description
Procedure and required supporting documents for issuing a license for the occupation of pharmacist to degree holders from foreign universities.
Supporting Documents
 • Certificate of two year practice in a pharmacy in Greece or abroad
 • Application for the issuing of a license to practice the occupation of pharmacist (for holders of degrees from foreign universities)
  (Obligatory Document)
 • Residence permit for Greece
  For foreigners and Greeks living abroad.
 • Degree recognition certificate
 • Passport copy
  Required Service: Issue of passport
 • Bill of Deposits and Loans Fund (11. 8 €)

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing license to practice the occupation of pharmacist (for holders of degrees from foreign universities), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the license to practice the occupation of pharmacist (for holders of degrees from foreign universities).
Notes and Clarifications
For alien pharmacists of Greek descent who have not been enrolled in Municipality or Community registers: a) Aliens of Greek descent from Cyprus - Turkey and Albania are provided with an Identity Card according to L. 1975/91 No. 17 and L. 4310/1999 No. 36 par. 2, which stands for a permit to remain in the country. b) For the expatriates from Albania a special identity card for aliens of Hellenic descent (EDTO) is required. It is of a two year duration.