Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing of license to practice the occupation of optician (according to the directive 89/48 of the EU following the recognition of the professional skills by the Ministry of National Education and Religious Affairs)
 • Competent Entity: HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0163
 • Cost: 36,98
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1040/Β΄/09.08.2002

Description
Procedure and required supporting documents for issuing the license to practice the occupation of optician (according to the directive 89/48 of the EU following the recognition of the professional skills by the Ministry of National Education and Religious Affairs)
Supporting Documents
 • Application for the issuing of a license to practice the occupation of optician (according to the directive 89/48 of the EU following the recognition of the professional skills by the Ministry of National Education and Religious Affairs)
  (Obligatory Document)
 • Professional Parity Recognition Resolution
  Required Service: Recognition of the right to practice the occupation of second degree education professor (Directive 89/48 and Presidential Decree 165/2000)
 • 2 Photos
 • Stamp duty 29, 35 €
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  (Obligatory Document)
 • Residence permit
  For the foreigners, for whom a residence permit is required, issued by the Ministry of Public Order.
 • Work Permit or Greek Card
  For the foreigners, for whom a residence permit is required, issued by the Ministry of Public Order.
 • Stamp duty from Tax Office (7.63 €)
 • Copy of the Identity Card
  Aliens of Greek descent from Albania present a Special identity card of expatriate (EDTO), while aliens of Greek descent from Cyprus and Turkey an Identity Card of L. 1975/1991 (article 17) and L. 4310/1999 (article 32 par. 2).

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing of the license to practice the occupation of optician (according to the directive 89/48 of the EU following the recognition of the professional skills by the Ministry of National Education and Religious Affairs), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the license to practice the occupation of optician (according to the directive 89/48 of the EU following the recognition of the professional skills by the Ministry of National Education and Religious Affairs).