Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Pension administration to widowers or orphans if the deceased had insurance time in countries with which Greece has concluded a bilateral contract of Social Security (Canada, Quebec, USA, N. Zealand, Argentina, Cyprus, Brazil, Egypt, Venezuela, Uruguay) (OGA)

Description
Required supporting documents for pension administration to widowers or orphans if the deceased had insurance time in countries with which Greece has concluded a bilateral contract of Social Security (Canada, Quebec, USA, N. Zealand, Argentina, Cyprus, Brazil, Egypt, Venezuela, Uruguay) (OGA).
Supporting Documents
  • Application for pension administration to widowers or orphans if the deceased had insurance time in countries with which Greece has concluded a bilateral contract of Social Security (Canada, Quebec, USA, N. Zealand, Argentina, Cyprus, Brazil, Egypt, Venezuela, Uruguay) (OGA)
    (Obligatory Document)
  • Written details proving the insurance of the deceased to the foreign body or pension administration decision, provided he was pensioned
Official supporting documents
  • Copy of Death Certificate

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice in order to apply for pension administration to widowers or orphans if the deceased had insurance time in countries with which Greece has concluded a bilateral contract of Social Security (Canada, Quebec, USA, N. Zealand, Argentina, Cyprus, Brazil, Egypt, Venezuela, Uruguay) (OGA), presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the decision on pension administration to widowers or orphans if the deceased had insurance time in countries with which Greece has concluded a bilateral contract of Social Security (Canada, Quebec, USA, N. Zealand, Argentina, Cyprus, Brazil, Egypt, Venezuela, Uruguay) (OGA).