Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Permit to establish branches of foreign public limited companies (SA) and limited liability companies (Ltd.) in Greece
 • Competent Entity: INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0472
 • Cost: 235 € , plus other fees in favor of TAPET (Insurance Fund for the Personnel of National Printing House) etc.
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 1180/Β΄/11.09.2002

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for the issuing of permits to establish branches of foreign public limited companies (SA) and limited liability companies (Ltd.) in Greece.
Supporting Documents
 • Criminal Record Extract
  With Public Limited Company Registration Number, if any
 • Foreign Company Postal Address
 • Application for permit to establish branches of foreign public limited companies (SA) and limited liability companies (Ltd.) in Greece
  (Obligatory Document)
 • Decision of the foreign company for the establishment of branch
 • Certificate of the competent Authority of the foreign Company on its paid up capital
 • Public Fund Duplicate receipt plus other fees in favor of TAPET (Fund of National Printing Office Employees) etc.
 • Notary or consular act by which a representative or an authorized attorney is assigned
 • Certificate for the representation of the Foreign Company in its seat
 • Residence permit
  If the representative or the authorized attorney is a foreigner
 • Work Permit
  If the representative or the authorized attorney is a foreigner
 • Certificate on non termination or revocation of the certificate of incorporation of the foreign Company

Conditions

The statutes or the act of incorporation of the foreign company should not be contrary to the laws of the Greek state.

Procedure
The company representative visits the KEP of their choice to apply for the issuing of permits to establish branches of foreign public limited companies (SA) and limited liability companies (Ltd.) in Greece, presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the permit to establish branches of foreign public limited companies (SA) and limited liability companies (Ltd.) in Greece
Notes and Clarifications

 

Μελέτη – έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών για το σύννομο, έκδοση απόφασης από το Νομάρχη για την άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος της αλλοδαπής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. – καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. – καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. της υπηρεσίας μας με αρ. μητρ. Α.Ε. – ανακοίνωση, περίληψη και αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.