Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ν. 2518/97 (Security).
 • Service Code: 0527
 • Processing Time: Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
 • Cost: Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης από 146,74€ έως 586,94€
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΦΕΚ 54/Β΄/23.01.2003. Σχετική η υπ΄αριθ. 1016/109/5-κε΄ από 14-11-1997 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1055) απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης όπως τροποποιήθηκε με την 1016/109/5-λε΄ από 6-5-1998 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄- 429) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Ν. 2622/99 (Φ.Ε.Κ. Α΄-138)

Description
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/97).
Supporting Documents
 • Επιπλέον για εταιρείες: Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού τους.
  Ειδικότερα: Οι ΑΕ και ΕΠΕ εκτός από το καταστατικό ( θεωρημένο) να υποβάλουν και το ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) Οι Ο.Ε και Ε.Ε το καταστατικό θεωρημένο και εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. επικυρωμένη.
  ή θεωρημένο αντίγραφο από Δ.Ο.Υ. (να προκύπτει η επωνυμία ,η έδρα και οι δραστηριότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1παρ.1 του ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.3707/08)
 • Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους
  Ατομικές επιχειρήσεις 146,74 €, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 293,47 €, και ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. 586,94 €
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
  Ελληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη)
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στολή: Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη) του ν. 1599/86. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει στολή: Βεβαίωση της επιτροπής του Α.Ν. 1342/1938, από την οποία να προκύπτει ότι εγκρίθηκε ο τύπος της στολής.
  (Obligatory Document)
 • Επιπλέον για εταιρείες: Ειδικά οι ανώνυμες εταιρείες και βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία να προκύπτει η ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετόχων τους, καθώς και ποιοι από τους μετόχους κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του ακινήτου της έδρας της επιχείρησης, ( π.χ συμβόλαιο αγοράς, ενοικίασης κ.λ.π θεωρημένο). Σε περίπτωση χαριστικής παραχώρησης, εκτός του τίτλου ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του παραχωρούντος θεωρημένη στην οποία θα προσδιορίζεται χρονικά η διάρκεια αυτής. Αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται χωρίς χρονικό προσδιορισμό και με βούληση οριστικής αποξένωσης απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 810 ,496 και 498 ΑστικούΚώδικα).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
  Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι: i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει. ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2518/97, όπως ισχύει ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄της παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου. iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/97 και για κάθε έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.
  (Obligatory Document)
 • Πιστοποιητικό Ιατρού Ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό ιδιώτη ιατρού θα πρέπει να αναγράφει επί του σώματός του τον αριθμό αδείας λειτουργίας νόμιμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του θα πρέπει να περιλαμβάνει το Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης, το πιστοποιητικό ιατρού που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να φέρει θεώρηση από την Υπηρεσία του.
  Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού, δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 • Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Secutrity)
  (Obligatory Document)
Official supporting documents

Procedure
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Secutrity), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Secutrity).
Notes and Clarifications
 1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται για καθένα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2528/97 πρόσωπα (μέλη ΔΣ, εταίροι διαχειριστές μέτοχοι άνω των 25%).
 2. Αν σε μια εταιρεία μετέχουν, ως εταίροι, διαχειριστές – εκπρόσωποι ή μέλη του ΔΣ, υπήκοοι Κρατών – Μελών της ΕΕ και από τις χώρες τους δεν εκδίδονται ανάλογα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής της χώρας τους, που να το επιβεβαιώνει.
 3. Κείμενα – έγγραφα ξενόγλωσσα πρέπει να έχουν επίσημη μετάφραση.