Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issue of certification on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (Hellenic NARIC)
  • Competent Entity: NATIONAL ACADEMIC RECOGNITION INFORMATION CENTER (HELLENIC NARIC)
  • Service Code: 0206
  • Cost: Zero
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: GG issue Β 882/15.07.2002

Description
Description of the procedure for the automatic search for the issue of certificates on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (Hellenic NARIC).
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issue of certificates on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (DOATAP), presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive certificates on the parity of universities included in the list of recognized foreign universities (Hellenic NARIC)
Notes and Clarifications
It is automatically searched for (GG. Vol. B 587/10.05.2006) by the competent organizational units responsible for the final administrative acts, of the Ministries, of independent public agencies, of first and second degree local government bodies or of public entities. In cases of non-listed institutions, the citizen does not receive a certificate, but a response document with which they are informed : a) that this University - School is not listed, b) that the process to integrate this specific University - Department in this list requires the submission of its Studies Guide to the Hellenic NARIC and the evaluation of the file by the relevant Committee.