Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Recognition of Medical specialty degrees of Greek and EU Citizens issued by EU countries
  • Competent Entity: HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
  • Service Code: 0250
  • Cost: 3,81
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: GG issue Β 1040/07.08.2002

Description
Required supporting documents for the recognition of Medical specialty degrees of Greek and EU Citizens issued by EU countries.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the recognition of Medical specialty degrees of Greek and EU Citizens issued by EU countries, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the decision for the recognition of Medical specialty degrees of Greek and EU Citizens issued by EU countries.
Notes and Clarifications
a) Medical degrees must not only be included in directive 93/16/EU (Articles 5 and 7) but a similar degree must be available in Greece. b) If the degree was acquired prior to 1978 and the years for the doctor’s specialty were fewer than those listed in the directive, the doctor must provide a certificate showing that they have worked as a specialist doctor for twice the duration of this difference (i.e. if they have acquired a Paediatrics specialty in 3 years and the directive states they that a 4-year specialisation is required, the difference is one year and therefore twice the difference is 2 years). If the time of exercise required in Greece, before 1978 was shorter, the difference is calculated according to that time. c) A prerequisite for the recognition for the specialty degree is that the doctor has acquired an authorisation to practise the medical profession in Greece, which they will submit to the relevant Prefecture, in the they plan to live and exercise their profession, along with a certificate of Registration with the Medical Association and 3.81€ receipt duplicates from the Treasury, for the issuing of the corresponding Greek medical specialty title. The documents must be originals, stamped for the authenticity of their signature by the relevant Greek Consulate and officially translated from the Greek language.