Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing a license to install an industry, handcraft, professional workshops and warehouses, activities of L. 2516/97 and L. 2965/2001 (within the borders of the Region of Attica).
 • Competent Entity: INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0503
 • Cost: 0,14
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG issue Β 1180/11.09.2002

Description
Required documentation for issuing a license to install an industry, handcraft, professional workshops and warehouses, activities of L. 2516/97 and L. 2965/2001 (within the borders of the Region of Attica).
Supporting Documents
 • Approved fire protection study according to the Joint Ministerial Decision 5905/Φ15/839/30-6-95 (GG 611/Β/12-7-95) if requested
 • Mechanical study in two (2) copies, unless the erection of a building or structural construction is provided for in which case it is required in three (3) copies
 • Application for issuing a license to install an industry, handcraft, professional workshops and warehouses, activities of L. 2516/97 and L. 2965/2001 (within the borders of the Region of Attica).
  (Obligatory Document)
 • Stamp duty for engineer work 0.14 €
 • Fully completed questionnaire
 • Approved study on the Disposal of Liquid Waste according to the E.Β. 221/22.1.65. Sanitation Stipulation (GG 138/Β/24.2.65) as has been modified by the Sanitation Stipulation C 1/17831/Ε1 (GG 98/6/Β/10.12.71) provided the unit has waste
 • Fire Protection Study according to the Joint Ministerial Decision with GG 578/Β/29.7.91(in case of existence of petroleum product installations (liquid fuels) that serve the operational needs of the units)
 • For special installations the studies provided for by the respective regulations must by submitted (e.g. explosive units, bottling halls, bakehouses, oil installation)
 • Traffic consequence study
 • Approval of environmental conditions according to the Joint Ministerial Decision 69269/95 (GG 678/Β/25.10.90)
 • Certificate on the use of land
 • Validated articles of association, provided that the company is an Ordinary or General Partnership or the GG of publication in the case of an SA or Ltd
 • Risk Study and communication file according to the Joint Ministerial Decision 5697/590/29.3.2000 (GG 405/Β/29.3.2000)
 • Block of flats regulation if the unit is installed in a multi storey building with use and residence
 • Construction Permit

Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the license to install an industry, handcraft, professional workshops and warehouses, activities of L. 2516/97 and L. 2965/2001 (within the borders of the Region of Attica), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the license to install an industry, handcraft, professional workshops and warehouses, activities of L. 2516/97 and L. 2965/2001 (within the borders of the Region of Attica).