Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing of certificate of permanent residence

Description
Procedure, prerequisites and required supporting documents for issuing a certificate of permanent residence.
Conditions
In order to grant the permanent residence certificate, the condition of two years residence of the interested party remains, as results fro m the relevant stipulations of the Code on Municipalities and Communities (PD 410/1995 GG 231/Α).
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing of a certificate of permanent residence, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the certificate of permanent residence.
Notes and Clarifications

If the capacity of permanent resident cannot be proven by the aforementioned supporting documents, it is proven by means of any recent instrument, the sense of which may not be identified exactly and anything that prooves the main and permanent residence of the applicant is examined (e.g. keeping of a residence, work, professional activity, conducint of an autopsy by the bodies of municipal Police, the perception of the Mayor himself etc). It should be noted that: a) the solemn declaration of the applicant may not be used as the only evidence, and b) in any case the Mayor may refuse the issuing of a permanent residence certificate with the appropriate justification. Modification by GG 1189/Β΄/12.09.2002 Modification by GG 480/Β΄/18.04.2006

#" Attachements

pdf GG 480/B΄/ 18.04.2006, PDF, PDF document 405Kb