Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

License to practice the occupation of midwife (holder of a degree from countries of the EU)
 • Competent Entity: HEALTH AND CARE ADMINISTRATIONS [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
 • Service Code: 0654
 • Cost: 7,63
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: GG 906/Β΄/17.07.2002

Description
Prerequisites and required supporting documents for issuing a license to practice the occupation of midwife (holder of a degree from countries of the EU).
Supporting Documents
 • Application for the issuing of license to practice the occupation of midwife (holder of a degree from countries of the EU)
  (Obligatory Document)
 • Copy of degree, certificate or other title from the ones referred to in article 5 of the P.D. 97/86 (GG14/Α/86) for the issuing of the permit to practice the occupation of midwife
 • Deposit of the Greek State (7.63 €)
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  (Obligatory Document)
 • Residence permit
  For the subjects of EU state - members.
 • Competent Authority Certificate of the state of origin that the candidate has actually and legally exerted the activities of the profession of Midwife, and for how long, without this right having been suspended or annulled, and that the applicant is not prosecuted
 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  The Solemn Declaration specifies "that the applicant has the necessary knowledge of the Greek language for practicing the occupation of midwife" undertaking personal responsibility for this.
  (Obligatory Document)
 • 2 Recent Photos

Conditions
Any interested party must meet the minimum qualification conditions or any terms provided for by the directive CEE /155 dated as of January 21st, 1980 for the acquisition of degrees, certificates or other midwife titles (U.E. special edition 06,002 page 81).
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the issuing of a license to practice the occupation of midwife (holder of a degree from countries of the EU), presenting the required documentation.
 • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
 • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
 • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive the license to practice the occupation of midwife (holder of a degree from countries of the EU).
Notes and Clarifications
Any interested party must meet the minimum qualification conditions or any terms provided for by the directive CEE /155 dated as of January 21st, 1980 for the acquisition of degrees, certificates or other midwife titles (U.E. special edition 06,002 page