Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Issuing of classification deferral for parties serving in armed forces of third countries

Description
Prerequisites and required supporting documents for the issue of classification deferrals for parties serving in armed forces of third countries.
Conditions
Applicants must meet the following conditions : a) be nationals of both Greece and a foreign State. b) serve in the regular armed forces of that State.
Procedure
Citizens visit the KEP of their choice to apply for the Issuing of classification postponements for parties serving in armed forces of third countries, presenting the required documentation.
  • Step 1 : The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application.
  • Step 2 : The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file is written.
  • Step 3 : The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  • Step 4 : The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.
Citizens visit the KEP and receive classification deferral certificates for parties serving in armed forces of third countries.
Notes and Clarifications
The supporting documents for the issuing of deferrals can be submitted at any time after the date on which the applicant shall be classified in the Hellenic Armed Forces. If the documents are in a foreign internationally known language, they are accepted only if they are certified true and accompanied by an official translation. This means an official translation provided or ratified by the Ministry of Foreign Affairs or by Greek Consular Authority or by a lawyer (in accordance with the provisions of Article 53 of the Lawyers Code). Certified copies of these documents may also be accepted. If the presented supporting documents do not provide full civil details for the interested party, a photocopy of both sides of their police identity or if they do not have such identity, a photocopy of the pages of their passport, is also required. The submission of the evidence can be done in person or by proxy, or by registered letter to the competent Military Office. In the case of postal delivery, the effective date is that of mailing.