Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Καλώς ήλθατε στις υπηρεσίες για επιχειρήσεις του ιστοτόπου των ΚΕΠ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για:

  • τις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις μέσω των ΚΕΠ
  • τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκάστοτε υπηρεσία
  • τους τρόπους εξυπηρέτησης κάθε υπηρεσίας (φυσική παρουσία, gov.gr, myKEPlive)
  • τις υπηρεσίες αδειοδοτήσεων που παρέχονται από τα ΚΕΠ-ΕΚΕ προς τις επιχειρήσεις

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΓΕΓΟΝΟΣ ΖΩΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ GOV.GRΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ myKEPlive
1Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΠοινικό μητρώοΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ποινικού μητρώου. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν χρειάζεστε το αντίγραφο ποινικού μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότηταςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔικαστήριαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό , για χορήγηση δανείου και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση. Θα χρειαστεί να να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο) και να
έχετε διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία:
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Έδρα
• Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
• Α.Φ.Μ.
• Έτος σύστασης
• Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου.
3Ασφαλιστική Ενημερότητα (eΕΦΚΑ)ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑπασχόληση προσωπικούΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
4Γνήσιο υπογραφήςΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΈγγραφα /Βεβαιωτικές ΠράξειςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε, ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας ως φυσικό πρόσωπο επί δήλωσης του Νομικού Προσώπου που εσείς εκπροσωπείτε και γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στα ΚΕΠ. Θα χρειαστεί να επιδείξετε στον υπάλληλο του ΚΕΠ το πρωτότυπο ταυτοποιητικό σας έγγραφο, ήτοι για:

Έλληνες πολίτες:

* δελτίο ταυτότητας (αστυνομική, στρατιωτική)
* διαβατήριο
* δίπλωμα οδήγησης
* Βιβλιάριο υγείας κύριου ασφαλιστικού φορέα

Ευρωπαίους πολίτες:

* ταυτότητα της χώρας σας ή διαβατήριο.

Πολίτες τρίτων χωρών:

* διαβατήριο σε ισχύ και ισχυρή θεώρηση εισόδου ή αποδεικτικό έγγραφο
νόμιμης παραμονής στη Χώρα.

Η δήλωση γνησίου υπογραφής γίνεται είτε σε απλό είτε σε προσυμπληρωμένο έγγραφο, όπου δηλώνετε ή έχετε ήδη δηλώσει σχετική βούληση και υπογράφετε πάντα ενώπιον του υπαλλήλου ΚΕΠ.
5Επικύρωση αντιγράφων εγγράφωνΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΈγγραφα /Βεβαιωτικές ΠράξειςΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ζητήσετε νόμιμα αντίγραφα εγγράφου,
από το πρωτότυπο που έχετε στην κατοχή σας. Θα χρειαστείτε να επιδείξετε:

* τα πρωτότυπα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς σας, (οι αλλοδαποί
τρίτης Χώρας επιδεικνύουν επιπλέον το αποδεικτικό νόμιμης εισόδου/ή και
παραμονής στη Χώρα) για τη νομιμότητα της συναλλαγής και
* το/τα πρωτότυπα έγγραφα με τα προς επικύρωση αντίγραφά τους,

Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ επικυρώνουν:

i.a. τα έγχαρτα (φυσικά υπογεγραμμένα) διοικητικά έγγραφα, μόνο αν
πρόκειται να κατατεθούν σε ιδιώτη φορέα, καθώς στο δημόσιο αυτά
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,

i.b. τα έγχαρτα (φυσικά υπογεγραμμένα) ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά
έγγραφα από το επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο.

ii. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν και διαπιστωθεί η
ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό
ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020),

iii. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι:

α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα,

β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα,

γ. τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν
μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή άλλες διατυπώσεις.
6Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-Παράβολο)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΠληρωμές και παράβολαΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικό παράβολο. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε, σε ποια υπηρεσία θέλετε να καταθέσετε το παράβολο και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο