Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αναζήτηση  
 
My Kep.Gov.gr
Φορείς Δημ. Διοίκησης
Forum
Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % εθνική συμμετοχή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
  • Competent Entity: MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION
  • Service Code: 4035
  • Processing Time: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από 19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)
  • Cost: Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 90€, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 90€,ενσημοχαρτόσημο Μ.Τ.Σ αξίας 90€.
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Άρθρο 6 § 3, εδαφ. ε & ζ, του Ν.2168/93(ΦΕΚ 147-τ.Α΄),άρθρα 1 & 2 παρ.5 της 3009/2/23-α από 31.8.1994 Υ.Α (ΦΕΚ 696-τ. Β΄)

Description
Ο έμπορος εκρηκτικών υλών πουλά/διαθέτει τις εκρηκτικές υλές που μεταφέρει από κ-μ της Ε.Ε ή εισάγει από τρίτες χώρες, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.
Conditions

Η άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:
α) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.
β)Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93.
γ) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την έκτιση ή άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
Επίσης η άδεια δεν χορηγείται:
α)Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον Ν.2168/93 και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις.Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
β) Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν.2168/93.
Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εν λόγω άδειας σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι ως άνω προϋποθέσεις-κωλύματα εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων,για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.

Procedure
Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, υποβάλλεται στην υπηρεσία του τόπου των αποθηκών.
  • Βήμα 1 : Η ως άνω αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση της ζητουμένης άδειας, υπηρεσία.
  • Βήμα 2 : Η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εαν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας.
Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω άδεια.Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό.
Notes and Clarifications

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3ο ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Παν.Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.:101.77-ΑΘΗΝΑ
Τηλ:210-6914916
e-mail:dka_opla@mopo.gr

Συναρμόδιες Αρχές: ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
2η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ:Μεσογείων 119
Τ.Κ: 101.92-ΑΘΗΝΑ

Σχετικά Links: http://www.astynomia.gr/

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: Κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.